ช่องทางเลื่อนตั๋วโดยสาร 2 ช่องทาง

ลำดับ ช่องทาง ระยะเวลาเลื่อนได้ หมายเหตุ
1 เลื่อนตั๋วผ่านเคาน์เตอร์ ก่อนเวลาในตั๋วใบเดิมมากกว่า 3 ชม. มีค่าธรรมเนียมเลื่อนตั๋วตามเงื่อนไข
2 เลื่อนตั๋วแบบไม่ระบุวันเดินทาง
ผ่าน NCA Booking
ก่อนเวลาในตั๋วใบเดิมมากกว่า 3 ชม. มีค่าธรรมเนียมเลื่อนตั๋วตามเงื่อนไข

 

1. ขั้นตอนการเลื่อนตั๋วโดยสารผ่านหน้าเคาน์เตอร์ นครชัยแอร์

1. เจ้าของตั๋ว ทำรายการเลื่อนด้วยตนเองที่หน้าเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว (ไม่สามารถเลื่อนผ่านทางโทรศัพท์ได้ ) เอกสารที่ใช้ในการเลื่อนตั๋วได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน (ชื่อตรงกับชื่อที่ระบุบนตั๋วโดยสาร) และตั๋วโดยสารตัวจริง หรือสลิปจาก 7-11 / ATM

2. กรณีไม่สามารถมาทำรายการด้วยตนเองได้ “เจ้าของตั๋ว” ถ่ายสำเนาบัตรประชาชนเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมทั้งเขียน มอบอำนาจ ให้ผู้อื่นมาทำรายการเลื่อนตั๋วแทน ระบุชื่อผู้มาทำรายการเลื่อนตั๋วแทน (เขียนลงบนสำเนาบัตรฯ เจ้าของตั๋ว)

3. ผู้มาทำการเลื่อนตั๋วแทน นำเอกสาร - สำเนาบัตรฯ เจ้าของตั๋ว ที่เซ็นรับรองสำเนา + เขียนมอบอำนาจ เรียบร้อยแล้ว - ตั๋วโดยสารตัวจริง (หรือสลิปเคาน์เตอร์เซอร์วิส จากร้าน เซเว่น อีเลฟเว่น) ยื่นกับเจ้าหน้าที่หน้าเคาน์เตอร์ ผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต ติดต่อที่หน้าเคาน์เตอร์แสดงบัตรประชาชน เป็นหลักฐานเพื่อขอออกตั๋วก่อนจึงนำมาเลื่อนได้

รายละเอียด เงื่อนไข

1. เลื่อนตั๋วสามารถเปลี่ยนที่นั่ง , เปลี่ยนเที่ยวเวลา , เปลี่ยนวันเดินทาง , เปลี่ยนเส้นทาง , หรือเปลี่ยนประเภทรถได้ แต่ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางที่ระบุบนตั๋วโดยสารได้ และเลื่อนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

2. กรณีเปลี่ยนประเภทรถโดยสารหากตั๋วโดยสารใหม่ มีราคาสูงกว่า ผู้โดยสารชำระค่าส่วนต่างเพิ่มเติม แต่ในกรณีที่ตั๋วโดยสารใหม่ มีราคาต่ำกว่าตั๋วเดิม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนราคาส่วนต่าง

3. ลูกค้าต้องมาทำการเลื่อนตั๋วก่อนถึงเวลาเดินทาง ไม่น้อยกว่า 3 ชม. (ดูจากวัน-เวลา เดินทางที่ระบุบนตั๋ว)

4. เลื่อนตั๋ว สามารถเลื่อนได้ไม่เกิน 365 วัน และสามารถเลื่อนได้ 2 แบบ คือแบบระบุวันเดินทาง และแบบไม่ระบุวันเดินทาง

5. ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส โดยในสลิปมีที่นั่งมากกว่า 2 ที่นั่งขึ้นไป หากต้องการเลื่อนเพียง 1 ที่นั่ง สามารถนำ สลิป ที่ได้รับจากร้านเซเว่น มาขอเปลี่ยนเป็นตั๋วโดยสารที่หน้าเคาน์เตอร์ นครชัยแอร์ แล้วจึงค่อยทำการเลื่อนตั๋ว

6. หากถึงเวลาเดินทางแล้วผู้โดยสารไม่สามารถมาเดินทางตามเวลาที่ระบุไว้ได้ ถือว่าเป็นการสละสิทธิและไม่สามารถนำตั๋วโดยสารรอบเวลานั้นๆ มาใช้เดินทางหรือขอคืนเงินได้

อัตราค่าธรรมเนียม

 • แจ้งเลื่อนตั๋วล่วงหน้า ก่อนวันเวลาเดินทางตามหน้าตั๋ว มากกว่า 24 ชม. ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • แจ้งเลื่อนตั๋วล่วงหน้า ก่อนวันเวลาเดินทางตามหน้าตั๋ว มากกว่า 3 ชม.แต่ไม่ถึง 24 ชม.
  (สำหรับตั๋วราคาไม่เกิน 400 บาท มีค่าธรรมเนียม  20 บาท  และ สำหรับตั๋วราคาตั้งแต่ 401 บาทขึ้นไป มีค่าธรรมเนียม 40 บาท  )
 • ไม่รับเลื่อนตั๋วโดยสาร หากมาทำรายการเลื่อน น้อยกว่า 3 ชม. (ดูจากวัน-เวลา เดินทางที่ระบุบนตั๋วโดยสาร)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงระเบียบเลื่อนตั๋วเป็นไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. ขั้นตอนการเลื่อนตั๋วโดยสาร แบบไม่ระบุวันเดินทาง ผ่าน NCA Booking
1. เข้าเว็บไซต์ https://booking.nakhonchaiair.com/booking/postponetickets.php
2. เลือกเมนู "เลื่อนตั๋วแบบไม่ระบุวันเดินทาง" แล้วกรอกเลขที่ตั๋ว จากนั้นกดปุ่มยืนยันการเลื่อนตั๋ว
3. กรอกรายละเอียดตั๋วของท่าน เพื่อทำการเลื่อนตั๋ว
3. เมื่อต้องการระบุวันเดินทางใหม่ ให้ติดต่อพนักงานที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วนครชัยแอร์ เพื่อรับตั๋วโดยสารใบใหม่ และชำระค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไขบริษัทฯ

ขั้นตอนการคืนตั๋วโดยสาร ผ่านเคาน์เตอร์ นครชัยแอร์

 • เจ้าของตั๋ว ทำรายการคืนตั๋วด้วยตัวเองที่หน้าเคาน์เตอร์ (ไม่สามารถคืนตั๋วผ่านทางโทรศัพท์ได้) เอกสารที่ใช้ในการคืนตั๋วได้แก่ บัตรประชาชน (ชื่อตรงกับชื่อที่ระบุบนตั๋วโดยสาร) และตั๋วโดยสารตัวจริงหรือสลิปที่ได้รับจาก 7-11

 • กรณีไม่สามารถมาทำรายการคืนตั๋วด้วยตัวเองได้ เจ้าของตั๋ว ถ่ายสำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนา เขียนข้อความลงบนสำเนามอบอำนาจให้ผู้อื่นมาทำรายการคืนตั๋วแทน โดยต้องระบุชื่อผู้ที่มาทำรายการคืนตั๋วแทนลงบนสำเนาบัตรด้วย

 • ผู้รับมอบอำนาจ (ผู้ทำรายการคืนตั๋วแทน)
  เตรียมเอกสาร สำเนาบัตรตนเอง พร้อมรับรองสำเนา , สำเนาบัตรเจ้าของตั๋ว ที่เขียนมอบอำนาจและรับรองสำเนาแล้ว พร้อมด้วยตั๋วตัวจริง นำเอกสารทั้งหมดยื่นต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อทำรายการคืนตั๋ว

รายละเอียด เงื่อนไข

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิรับคืนตั๋ว ให้กับผู้ที่เป็นเจ้าของตั๋วโดยสารเท่านั้น

 • กรณีเจ้าของตั๋วโดยสารไม่สามารถมาคืนตั๋วด้วยตนเองได้ ผู้มาทำรายการแทนเตรียมเอกสารตามรายละเอียดให้ ครบถ้วน บริษัทฯขอสงวนสิทธิไม่รับคืนตั๋วหากเอกสารไม่ครบ

 • กรณีทำตั๋วโดยสารหาย แล้วต้องการคืนตั๋ว เจ้าของตั๋วสามารถดำเนินการแจ้งความเอกสารหาย เอกสารเป็นตั๋วนครชัยแอร์ ระบุชื่อผู้เดินทาง และรายละเอียดที่สำคัญในใบแจ้งความ จากนั้นเจ้าของตั๋วมาติดต่อด้วยตนเองที่หน้าเคาน์เตอร์ พร้อมเอกสารใบแจ้งความ และสำเนาบัตรประชาชน (เซ็นรับรองสำเนา)

 • ไม่รับคืนตั๋วโดยสาร หากมาทำรายการคืนน้อยกว่า 3 ชม. (ก่อนรถออก)

 • กรณีซื้อตั๋วด้วยบัตรเครดิต การคืนเงินจะคืนเข้าบัตรเครดิตเท่านั้น (ระยะเวลาในการดำเนินการ 30 วัน)

 • กรณีซื้อตั๋วด้วย Rabbit Line Pay การคืนเงินจะเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) ภายใน 30 วัน

ขั้นตอนการคืนตั๋วโดยสาร ผ่านบริการ NCA Refund  (เวลาทำการ 09.00 – 18.00 น.)

 • ทำรายการคืนตั๋วด้วยตนเอง ผ่านบริการ NCA Refund ทาง Line @ncarefund หรือ คลิก
 • ลูกค้าที่ซื้อตั๋วโดยสารและชำระด้วยเงินสด
  ส่งรูปตั๋วโดยสารตัวจริง หรือ สลิป 7-11 พร้อมหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการรับเงินค่าตั๋ว (ชื่อบัญชีธนาคารและชื่อเจ้าของตั๋วต้องเป็นชื่อเดียวกัน) หลังทำรายการเสร็จลูกค้าจะได้รับเงินคืนภายใน 7 วัน โดยบริษัทฯ จะโอนเงินคืนเข้าบัญชีธนาคาร (หักค่าธรรมเนียมโอนเงิน 20 บาท)
 • ลูกค้าที่ซื้อตั๋วโดยสารและชำระด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต
  ส่งรูปตั๋วโดยสารตัวจริง หรือ E-Ticket และรูปหน้าบัตรเครดิต หรือ เดบิต ที่ใช้ชำระค่าโดยสาร โดยลูกค้าจะได้รับเงินคืนเข้าบัตรภายใน 30 วัน
 • ลูกค้าซื้อตั๋วและชำระด้วย Rabbit Line Pay
  ส่งรูปตั๋วหรือ E-Ticket  หน้ารายการคำสั่งซื้อใน Line Pay ลูกค้าจะได้รับเงินคืนภายใน 30-45 วัน

อัตราค่าธรรมเนียม

 • คืนตั๋วล่วงหน้ามากกว่า 24 ชม. (นับจากเวลาหน้าตั๋ว) มีค่าธรรมเนียม 20% ของราคาตั๋วโดยสาร (หากตั๋วเคยเลื่อนการเดินทางมาแล้ว มีค่าธรรมเนียม 50% )
 • ตั๋วที่เคยเลื่อนการเดินทางมาแล้ว มีค่าธรรมเนียม 50% ของราคาตั๋วโดยสาร 
 • คืนตั๋วล่วงหน้ามากกว่า 3 ชม. แต่ไม่ถึง 24 ชม. (นับจากเวลาหน้าตั๋ว) มีค่าธรรมเนียม 50% 
 • ไม่รับคืนตั๋วโดยสาร หากมาทำรายการคืนน้อยกว่า 3 ชม. (นับจากเวลาหน้าตั๋ว)

ขั้นตอนการคืนตั๋วโดยสาร ผ่านเว็บไซต์  (สำหรับสมาชิกนครชัยแอร์)

 • ทำรายการคืนตั๋วด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์ คลิก
 • เข้าสู่ระบบสมาชิก กรอกเลขที่บัตรประชาชน และรหัสผ่าน
 • เลือกเมนู "คืนตั๋ว" กรอกเลขที่ตั๋ว 8 หลัก แล้วกดปุ่มยืนยันการคืนตั๋ว
 • ลูกค้าที่ซื้อตั๋วโดยสารและชำระด้วยเงินสด
  ส่งรูปตั๋วโดยสารตัวจริง หรือ สลิป 7-11 พร้อมหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการรับเงินค่าตั๋ว (ชื่อบัญชีธนาคารและชื่อเจ้าของตั๋วต้องเป็นชื่อเดียวกัน) หลังทำรายการเสร็จลูกค้าจะได้รับเงินคืนภายใน 7 วัน โดยบริษัทฯ จะโอนเงินคืนเข้าบัญชีธนาคาร (หักค่าธรรมเนียมโอนเงิน 20 บาท)
 • ลูกค้าที่ซื้อตั๋วโดยสารและชำระด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต
  ส่งรูปตั๋วโดยสารตัวจริง หรือ E-Ticket และรูปหน้าบัตรเครดิต หรือ เดบิต ที่ใช้ชำระค่าโดยสาร โดยลูกค้าจะได้รับเงินคืนเข้าบัตรภายใน 30 วัน
 • ลูกค้าซื้อตั๋วและชำระด้วย Rabbit Line Pay
  ส่งรูปตั๋วหรือ E-Ticket  หน้ารายการคำสั่งซื้อใน Line Pay ลูกค้าจะได้รับเงินคืนภายใน 30-45 วัน

อัตราค่าธรรมเนียม

 • คืนตั๋วล่วงหน้ามากกว่า 24 ชม. (นับจากเวลาหน้าตั๋ว) มีค่าธรรมเนียม 20% ของราคาตั๋วโดยสาร (หากตั๋วเคยเลื่อนการเดินทางมาแล้ว มีค่าธรรมเนียม 50% )
 • ตั๋วที่เคยเลื่อนการเดินทางมาแล้ว มีค่าธรรมเนียม 50% ของราคาตั๋วโดยสาร 
 • คืนตั๋วล่วงหน้ามากกว่า 3 ชม. แต่ไม่ถึง 24 ชม. (นับจากเวลาหน้าตั๋ว) มีค่าธรรมเนียม 50% 
 • ไม่รับคืนตั๋วโดยสาร หากมาทำรายการคืนน้อยกว่า 3 ชม. (นับจากเวลาหน้าตั๋ว)

ขั้นตอนการซื้อตั๋วโดยสาร ราคาตั๋วเด็ก

 • ผู้ปกครอง แจ้งพนักงานที่หน้าเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว กรณีมีเด็กเดินทาง ไม่สามารถซื้อตั๋วเด็กผ่าน Call Center หรือ Website ได้

 • ผู้ปกครอง นำเด็กตรวจวัดส่วนสูงที่หน้าเคาน์เตอร์ 

 

รายละเอียด เงื่อนไข

 • เด็กมีส่วนสูงน้อยกว่า 90 ซม. เดินทางฟรี (นั่งตัก)

 • เด็กมีส่วนสูงตั้งแต่ 90 – 130 ซม. ซื้อตั๋วในอัตราราคาตั๋วเด็ก
  (ตามอัตรากำหนดของบริษัทฯ)

 • เด็กมีส่วนสูงมากกว่า 130 ซม. ขึ้นไป ซื้อตั๋วโดยสารอัตราปกติ

 • กรณีต้องการทำบัตรสมาชิกให้เด็ก สามารถสมัครได้โดยใช้สำเนาทะเบียนบ้านของเด็กหรือหากเด็กอายุครบมีบัตร ประชาชนสามารถใช้สำเนาบัตรประชาชน เป็นเอกสารในการสมัครได้

 

การคืนตั๋วเด็ก

 • คืนตั๋วเด็ก ใช้เอกสารสำเนาใบเกิด,สำเนาทะเบียนบ้านของเด็ก , สำเนาบัตรประชาชนเด็ก (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ยื่นพร้อมตั๋วตัวจริงที่หน้าเคาน์เตอร์

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขให้เป็นไปตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการขอหนังสือรับรองการเดินทาง

 • ท่านสามารถขอหนังสือรับรองการเดินทาง หลังจากเดินทางไปแล้วไม่เกิน 30 วัน
 • ชื่อที่ระบุบนหนังสือรับรองการเดินทาง จะเป็นชื่อเดียวกับที่ระบุบนตั๋วโดยสาร
  (ไม่สามารถขอแก้ไขชื่อได้)
 • กรุณาระบุชื่อ ที่อยู่ ที่ถูกต้อง สำหรับจัดส่งเอกสารลงในใบคำร้องขอหนังสือรับรองฯ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบกรณีท่านเปลี่ยนที่อยู่ หลังจากได้แจ้งขอหนังสือรับรองไว้แล้ว

ขั้นตอนการขอหนังสือรับรอง

 • ผู้โดยสารขอรับใบคำร้องขอหนังสือรับรองฯ ได้ที่หน้าเคาน์เตอร์สถานีเดินรถนครชัยแอร์ โดยกรอกรายละเอียดด้วยลายมือตัวบรรจง อ่านง่าย เพื่อความถูกต้องในการออกหนังสือรับรองฯ
 • กรุณาเขียนชื่อ – ที่อยู่ ที่ถูกต้องชัดเจน อ่านง่าย ทางบริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารตามที่อยู่ที่กรอกไว้
 • ยื่นเอกสารใบคำร้อง ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมชำระค่าธรรมเนียม 30 บาท ต่อเจ้าหน้าที่ ที่หน้าเคาน์เตอร์ พร้อมเก็บบิลไว้เป็นหลักฐาน (อัตรานี้รวมค่าจัดส่งแล้ว)
 • ทางบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งเอกสารภายใน 15 วัน หลังจากได้รับใบคำร้องจากลูกค้าเรียบร้อยแล้ว

---------------------------------

เงื่อนไขการขอหนังสือรับรองการส่งพัสดุ

 • ลูกค้าสามารถขอหนังสือรับรอง รับฝาก – ส่งของ หลังจากใช้บริการไปแล้วไม่เกิน 30 วัน
  โดยขอเอกสารใบคำร้องได้ที่หน้าเคาน์เตอร์ สถานีเดินรถนครชัยแอร์
 • กรุณาเขียนแจ้งรายละเอียด บริการรับฝาก-ส่ง ของ ให้ชัดเจนด้วยลายมือตัวบรรจง
  - แจ้งเลขที่บิล รายการที่ฝากส่ง
  - แจ้งชื่อ – สกุล ผู้ฝากส่งและผู้รับให้ชัดเจน
  - แจ้งวันที่ส่งของ และระบุเส้นทางที่ฝากส่งของ
 • ลูกค้าระบุชื่อ – ที่อยู่ ที่ถูกต้อง ชัดเจน สำหรับจัดส่งเอกสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบ     กรณีท่านเปลี่ยนแปลงที่อยู่หลังยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองฯ

 

ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองการส่งพัสดุ

 • ลูกค้าขอรับใบคำร้องขอหนังสือรับรองฯ ได้ที่หน้าเคาน์เตอร์สถานีเดินรถนครชัยแอร์ โดยกรอกรายละเอียดด้วยลายมือตัวบรรจง อ่านง่าย เพื่อความถูกต้องในการออกหนังสือรับรองฯ
 • กรุณาเขียนชื่อ – ที่อยู่ ที่ถูกต้องชัดเจน อ่านง่าย ทางบริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารตามที่อยู่ที่กรอกไว้
 • ยื่นเอกสารใบคำร้อง ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมชำระค่าธรรมเนียม 30 บาท ต่อเจ้าหน้าที่ ที่หน้าเคาน์เตอร์ พร้อมเก็บบิลไว้เป็นหลักฐาน (อัตรานี้รวมค่าจัดส่งแล้ว)
 • ทางบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งเอกสารภายใน 15 วัน หลังได้รับใบคำร้องจากลูกค้าเรียบร้อยแล้ว

ข้อกำหนดการนำสัมภาระติดตัวในวันเดินทาง

 • นครชัยแอร์ กำหนดให้ผู้โดยสารสามารถมีสัมภาระโหลดไว้ใต้ท้องรถได้ไม่เกิน 2 ชิ้น / คน และมีน้ำหนักรวมไม่เกิน 20 กก.
 • กรณีน้ำหนักเกินที่กำหนด บริษัทฯ ขอเรียกเก็บเป็นค่าระวางเพิ่ม โดยคิดเฉพาะส่วนที่น้ำหนักเกิน
 • เกณฑ์การคิดค่าระวาง จะเป็นมาตรฐานเดียวกับ บริการส่งพัสดุด่วน ของนครชัยแอร์

 

การนำสัมภาระไว้ใต้ท้องรถ

 • เจ้าหน้าที่ประจำชานชาลาประกาศแจ้งผู้โดยสาร นำกระเป๋าติดแท็ก ก่อนรถออก 15 นาที
 • ผู้โดยสารที่เดินทางตรวจแยกกระเป๋าที่ต้องการเก็บไว้ใต้ท้องรถ และกระเป๋าที่นำติดตัวไปบนรถ
  ( ข้อแนะนำ กรุณานำกระเป๋าใบเล็กหรือสิ่งของมีค่าพกติดตัวขึ้นรถทุกครั้ง )
 • นำกระเป๋าที่ต้องการโหลดเก็บไว้ใต้ท้องรถ ยื่นส่งให้เจ้าหน้าที่ เพื่อทำการติด TAG โดยเจ้าหน้าที่จะนำแท็ก
  ติดกับกระเป๋าและส่งไปเก็บใต้ท้องรถ และแท็กอีกส่วนหนึ่งจะเย็บติดกับตั๋วโดยสารแล้วยื่นส่งคืนผู้โดยสาร
 • กรุณาเก็บแท็กอีกส่วนไว้เพื่อเป็นหลักฐานรับกระเป๋าสัมภาระเมื่อรถถึงจุดหมายปลายทาง

 

ข้อกำหนดการนำสัมภาระขึ้นรถ

 • สิ่งของผิดกฎหมาย วัตถุไวไฟ หรือสารก่อระเบิดอันตราย
 • สัตว์เลี้ยงหรือสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ( ตาม พรบ.กรมขนส่ง ห้ามนำสัตว์ทุกประเภทโดยสารบนรถสาธารณะ)
 • สิ่งของประเภทอาหารสด อาหารแช่ในน้ำแข็ง / อาหารมีกลิ่นแรงรบกวนต่อผู้โดยสารบนรถ

สิทธิ์สมาชิกซื้อตั๋วโดยสาร เพื่อรับส่วนลดและสะสมคะแนน

 • การใช้สิทธิ์สมาชิกเพื่อรับส่วนลด 5% สามารถใช้ได้กับรถโดยสารของนครชัยแอร์ ได้ทุกประเภท
  โดยมีค่าโดยสารตั้งแต่ 350 บาท ขึ้นไป
 • 1 สิทธิสมาชิกสามารถใช้เป็นส่วนลดได้ 1 ที่นั่ง / เที่ยว / วัน )
 • สะสมคะแนนทุกครั้งที่เดินทางกับนครชัยแอร์ (1 บาท = 1 คะแนน) สามารถนำคะแนนสะสมแลกรับของสมนาคุณ

 

การใช้สิทธิ์สมาชิกในการซื้อตั๋วโดยสาร

 • กรณีซื้อตั๋วผ่าน Call Center 1624 / หน้าเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว
  กรุณาแจ้งหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักกับเจ้าหน้าที่
 • กรณีซื้อผ่านเว็บไซต์ NCA Booking สมาชิกทำการ Login เข้าระบบก่อนทำรายการ
  โปรแกรมจะคำนวณราคาสมาชิก พร้อมสะสมคะแนนให้โดยอัตโนมัติ

 

ตรวจสอบคะแนน

 • ตรวจสอบคะแนนผ่าน website "NCA Booking"
 • ตรวจสอบด้วยตนเอง โดยดูจากตั๋วโดยสารล่าสุดที่เดินทาง
  จะมีข้อมูลคะแนนสะสมของสมาชิกแจ้งอยู่บนตั๋วโดยสาร
 • เช็คคะแนนสะสมผ่านศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ นครชัยแอร์ได้ที่ โทร. 0-2939-4999 ต่อ 1125, 1126
 • ขอตรวจสอบคะแนนสะสมจากเจ้าหน้าที่หน้าเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วนครชัยแอร์
 • ตรวจสอบรายการของสมนาคุณได้ในเมนู "สินค้าที่ระลึก"

หลักฐานที่ใช้ในการเดินทาง

 • นครชัยแอร์ กำหนดให้ผู้โดยสารแสดงหลักฐานเพื่อใช้ในการเดินทาง ได้แก่
  - ตั๋วโดยสารที่ออกจากหน้าเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว
  - สลิปจ่ายเงินที่ได้รับจาก 7-11 / ATM (สามารถใช้แทนตั๋วโดยสารได้โดยไม่ต้องออกตั๋วอีก)
 • พิมพ์ตั๋วโดยสารจากระบบ กรณีซื้อตั๋วออนไลน์ (NCA Booking) เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่เป็นหลักฐานการเดินทาง หรือหากไม่สะดวกพิมพ์ท่านสามารถเซฟรูปตั๋วโดยสารมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อขอพิมพ์ตั๋วโดยสารที่หน้าเคาน์เตอร์ หรือทำรายการพิมพ์ตั๋วด้วยตนเองผ่านตู้คีออส ได้
 • รถโดยสารนครชัยแอร์ ออกตรงเวลา กรุณามาขึ้นรถก่อนรถออก 15 นาที

 

กรณีตั๋วหาย-ลืมตั๋ว ผู้เดินทางเป็นเจ้าของตั๋ว (ชื่อตรงกับตั๋ว)

 • สามารถแสดงบัตรประชาชน เป็นหลักฐานในการเดินทางได้ นำบัตรประชาชนติดต่อเจ้าหน้าที่

 

กรณีตั๋วหาย-ลืมตั๋ว ผู้เดินทางไม่เป็นเจ้าของตั๋ว

 • ท่านต้องสำรองเงินเพื่อซื้อตั๋วโดยสารที่นั่งเดิม และเขียนเอกสารแจ้งเรื่องเพื่อขอคืนเงิน จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อเพื่อตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติมอีกครั้ง โดยการคืนเงินจะคืนเข้าบัญชีของเจ้าของตั๋วเท่านั้น
 • หรือ หากทราบล่วงหน้า เจ้าของตั๋วดำเนินการแจ้งความที่สถานีตำรวจ แจ้งความเอกสาร ระบุเป็นตั๋วโดยสารนครชัยแอร์ บอกรายละเอียดการเดินทาง ชื่อเจ้าของตั๋ว เที่ยวเวลาและเส้นทาง ราคาตั๋วโดยสาร ฯลฯ (กรุณาระบุข้อมูลในใบแจ้งความให้ครบ) จากนั้นนำสำเนาใบแจ้งความมาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อทำการออกตั๋วโดยสารใหม่ 

สิทธิลดหย่อนค่าโดยสาร

กำหนดผู้โดยสารที่มีสิทธิ์ลดหย่อนค่าโดยสาร (ไม่รวมค่าธรรมเนียม)
และไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับส่วนลดอื่นๆ ได้ทุกกรณี

 • พระภิกษุ แม่ชี
 • ผู้พิการ ที่เห็นเป็นประจักษ์  หรือคนพิการที่ถือบัตรสมาชิกสมาคมคนพิการสมาคมใดสมาคมหนึ่ง
 • คนตาบอดที่มีหนังสือรับรองจากสมาคมคนตามบอด
 • ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ แต่งเครื่องแบบเดินทาง
 • ผู้ถือบัตรหรือเหรียญตราของทางราชการที่มีระเบียบระบุไว้ว่า มีสิทธิได้รับการลดค่าโดยสาร
  - ผู้ถือบัตรประจำตัวเหรียญชัยสมรภูมิและทายาท
  - ผู้ถือบัตรประจำตัวเหรียญงานพระราชทานสงครามในทวีปยุโรป
  - ผู้ถือบัตรประจำตัวเหรียญราชทานการชายแดน
  - ผู้ถือบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชน
  - ผู้ถือบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ
  - ผู้ถือบัตรประจำตัวครอบครัวทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ 1
  - ผู้ถือสมุดคู่มือประจำตัวครอบครัวทหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการสนาม
  - ผู้ถือบัตรประจำตัวครอบครัวทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ 1

ทุกสิทธิลดหย่อนสามารถซื้อตั๋วโดยสารได้ที่หน้าเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วเท่านั้น พร้อมแสดงหลักฐาน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หน้าเคาน์เตอร์

ข้อกำหนดในการเดินทางด้วยรถโดยสาร นครชัยแอร์

 • รถโดยสารนครชัยแอร์ออกตรงเวลา กรุณามาขึ้นรถก่อนรถออกอย่างน้อย 20 นาที
  กรณีผู้โดยสารไม่มาใช้สิทธิ์ การเดินทางตามวันที่-เวลา ที่ระบุในตั๋วโดยสารถือว่าเป็นการสละสิทธิ์
  และไม่สามารถนำตั๋วโดยสารรอบเวลานั้นๆ มาใช้เดินทางหรือขอคืนเงินได้
 • ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสาร ขนอาวุธ วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ สิ่งผิดกฎหมาย ขึ้นรถ
 • ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยง หรือสิ่งมีชีวิตทุกประเภทขึ้นรถหรือร่วมเดินทางไปด้วย (ตาม พ.ร.บ. ขนส่ง)
 • ไม่อนุญาตให้ดื่มสุรา หรือสูบบุรี่บนรถโดยสาร
  (กรณีดื่มสุรามาก่อนขึ้นรถ หากมีอาการมึนเมาจนอาจเป็นเหตุรบกวนผู้อื่น ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาไม่อนุญาตให้ขึ้นรถ)
 • ขอความร่วมมือ กรุณาปิดเสียงโทรศัพท์เปลี่ยนเป็นระบบสั่น เพื่อไม่รบกวนผู้อื่น
 • กรุณาคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งตลอดการเดินทาง (ตาม พ.ร.บ. ขนส่ง / ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 5,000 บาท)

เลดี้โซน จัดโซนที่นั่งเฉพาะสุภาพสตร

          เพราะเราเข้าใจผู้หญิงที่ต้องเดินทางคนเดียว นครชัยแอร์ จึงจัดโซนที่นั่งเฉพาะสุภาพสตรี เพื่อเพิ่มความอุ่นใจเมื่อต้องเดินทางไกล และการันตีว่าที่นั่งโซนนี้เฉพาะผู้หญิงเท่านั้น

สัญลักษณ์กำหนดพื้นที่

 1. สำหรับที่นั่งเลดี้โซน ผ้ารองศรีษะจะมีสีชมพูเข้ม
 2. มีป้ายแสดงเลขที่นั่งและแจ้งว่าเป็นที่นั่งเฉพาะสุภาพสครี
 3. ด้านนอกรถ ติดสติ๊กเกอร์บอกตำแหน่งที่นั่งเลดี้โซน
 4. แสดงสัญลักษณ์ในขั้นตอนการจองตั๋วเพื่อให้ลูกค้ารับทราบและจองได้ถูกต้อง

เงื่อนไขข้อกำหนดที่นั่ง เลดี้โซน (Lady Zone)

1. สามารถจองที่นั่งเลดี้โซน ได้ทุกช่องทางที่บริษัทฯ เปิดจำหน่ายบริษัท
2. สงวนสิทธิ์ที่นั่งเลดี้โซน เฉพาะผู้หญิงเท่านั้น (คำนำหน้าในบัตรประชาชนเป็น น.ส. / นาง / ด.ญ.)
3. ที่นั่งเลดี้โซน กำหนดให้บริการเฉพาะเส้นทางที่มีต้นทางหรือปลายทาง "กรุงเทพฯ" เป็นรถมาตรฐาน First Class , Gold Class
4. ตั๋วโดยสารราคาปกติไม่มีคิดราคาเพิ่ม
5. หากวันเดินทางพบว่าผู้โดยสารที่จองเลดี้โซนเป็นผู้ชาย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนที่นั่งให้ลูกค้า
    เพื่อเป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ (โดยลูกค้าไม่มีสิทธิ์โต้แย้ง)