ติดตามรถ
ข้อมูล
  1. ฟังก์ชั่น ติดตามการเดินทาง(GPS) มีวัตถุประสงค์ดังนี้
 • 1.1. เพื่อให้ทราบถึงตำแหน่งปัจจุบันของผู้โดยสาร ขณะเดินทาง
 • 1.2. เพื่อให้ทราบเวลาถึงปลายทาง(โดยประมาณ) ของผู้โดยสาร
 • 1.3. เพื่อลดความกังวลใจและเพิ่มเชื่อมั่น ด้านความปลอดภัยของผู้โดยสารที่ใช้บริการของบริษัทฯ ขณะเดินทาง
  2. ความปลอดภัยของข้อมูล
 • 2.1. บริษัทฯ จะไม่เผยแพร่ข้อมูลตำแหน่งของผู้โดยสารที่ไม่ใช่ผู้เดินทางในขณะนั้น
 • 2.2. ระบบจะทำการปิดข้อมูลการเดินทางและจะไม่สามารถค้นหาข้อมูลได้ หลังจากผู้โดยสารถึงปลายทางแล้ว 1 ชั่วโมง
 • 2.3. ผู้ปกครอง/ญาติ สามารถติดตามผู้โดยสารได้ตั้งแต่ เวลาออกจากต้นทาง(ในตั๋วเดินทาง)
  3.เงื่อนไขการใช้บริการ
 • 3.1. ข้อมูลบนตั๋วเดินทาง สามารถนำมาใช้ในฟังก์ชั่นการติดตามการเดินทางได้
 • 3.2. ผู้ปกครอง/ญาติ ต้องได้รับการยินยอมให้ติดตามการเดินทางได้จากผู้โดยสารก่อน
 • 3.3. ตำแหน่งที่แสดงบนแผนที่คือตำแหน่งปัจจุบันของผู้โดยสาร ขณะนั้น
 • 3.4. ความเร็วของรถไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง