นครชัยแอร์

เงื่อนไขส่งพัสดุ

บริการส่งพัสดุด่วนภายใน 24 ชม.

ท่านสามารถใช้บริการส่งพัสดุด่วน ได้ที่นครชัยแอร์ ทุกสาขา โดยพัสดุสามารถส่งไปยังเส้นทางต่างๆ ที่รถโดยสารนครชัยแอร์ วิ่งผ่านหรือมีปลายทางไปถึง การส่งพัสดุของนครชัยแอร์ ทำงานออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์ทำให้อัตราค่าบริการเป็นมาตรฐานเท่ากันทุกสาขา

หลักฐานที่ต้องใช้ในการส่งพัสดุ

บัตรประชาชน หรือ ใบขับขี่ หรือ พาสปอร์ต (เท่านั้น) ลูกค้าต้องนำมาแสดงทุกครั้งที่มาใช้บริการ รับ หรือส่งพัสดุ

อัตราค่าบริการ

การคำนวนราคาส่งพัสดุ คำนวนจาก ขนาด น้ำหนัก และระยะทาง ท่านสามารถประเมินราคาค่าจัดส่งพัสดุเบื้องต้นผ่านเว็บไซต์ได้ โดยการระบุขนาด น้ำหนัก และเลือกเส้นทางที่ต้องการส่งพัสดุ ต้องการประเมินราคาส่งพัสดุ

การตรวจสอบสถานะจัดส่งพัสดุ

นครชัยแอร์ มีบริการแจ้งสถานะการส่งพัสดุผ่านทาง SMS เพื่อให้ผู้รับทราบเมื่อมีของส่งมาถึง และเพื่อให้ผู้ส่งทราบ เมื่อมีผู้มารับพัสดุไปแล้ว บริการส่ง SMS แจ้งเตือนเป็นบริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม เพียงท่านแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ผู้ส่ง และผู้รับ กับเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง หรือท่านสามารถตรวจสอบสถานะพัสดุ ผ่านทางเว็บไซต์ได้อีกช่องทาง

1. เงื่อนไขการใช้บริการ

1.1 ผู้ส่ง และผู้รับ ต้องแสดงหลักฐาน (ตัวจริง) เป็นบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ หรือพาสปอร์ตในการใช้บริการทุกครั้ง
1.2 พัสดุแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือพัสดุทั่วไป, พัสดุพิเศษ, และพัสดุส่งถึงมือ
1.3 พัสดุพิเศษ คือ

  • 1.3.1 พัสดุแตกหักเสียหายง่าย เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า แก้ว เซรามิค
  • 1.3.2 พัสดุที่เป็นของเหลว หรือแช่น้ำแข็ง หรือที่อาจมีน้ำรั่วไหลออกมาได้
  • 1.3.3 พัสดุที่ต้องการให้ระมัดระวังในการจัดส่ง เช่นห้ามพิงห้ามทับ
  • (พัสดุตามรายการ 1.3.3 พัสดุพิเศษต้องหีบห่ออย่างดีเหมาะสมกับการส่งโดยไม่เสียหาย และต้องแจ้งบริษัทฯว่าเป็นพัสดุพิเศษก่อนที่ทำรายการส่งเท่านั้น บริษัทฯจึงจะรับผิดชอบตามเงื่อนไข ข้อ 4.1)

1.4 สงวนสิทธิ์ไม่ส่งพัสดุ ประเภท
1.4.1 สิ่งมีชีวิต สิ่งผิดกฏหมาย
1.4.2 วัตถุไวไฟ วัตถุอันตรายต่างๆ
1.4.3 พัสดุมูลค่าสูง หรือหาทดแทนไม่ได้ และหรือเสมือนเงินสด เช่นธนบัตร บัตรกำนัล วัตถุโบราณ รูปภาพ
1.4.4 พัสดุที่มีน้ำหนักเกิน 35 กก./ชิ้น หรือมีขนาดกว้าง+ยาว+สูง เกิน 220 เซนติเมตร

2. การส่งพัสดุ

2.1 พัสดุต้องบรรจุอยู่ในหีบห่อเรียบร้อยสมบูรณ์เหมาะสมต่อการขนส่ง
2.2 ผู้ส่ง เขียนชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ของผู้ส่ง และ เขียนชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับ ปลายทางที่ส่งพัสดุ ให้ถูกต้องชัดเจนไว้ที่พัสดุ
2.3 ผู้ส่ง ต้องแจ้งชื่อผู้รับให้มารับพัสดุเอง (เจ้าหน้าที่จะแจ้งเวลาที่พัสดุถึงปลายทางให้ทราบ)

3. เงื่อนไขการรับพัสดุ

3.1 รับพัสดุทุกกรณี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ถ่ายรูปบัตรประชาชน, ใบขับขี่, พาสปอร์ต ของผู้มารับทุกครั้ง
3.2 กรณี ผู้มารับด้วยตนเอง แสดงหลักฐาน ข้อ 1.1
3.3 กรณีให้ผู้มารับแทน แสดงหลักฐานตาม ข้อ 1.1 ของผู้รับ และผู้รับแทน
3.4 กรณีชื่อ ผู้รับเป็นนิติบุคคล ผู้รับแทน แสดงหลักฐานตามข้อ 1.1
3.5 หากผู้รับ ไม่มีหลักฐานตามที่กำหนดในข้อ 1.1 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายพัสดุให้ผู้รับ

4. ความรับผิดชอบ

4.1 กรณีพัสดุสุญหาย หรือ เสียหาย บริษัทฯ กำหนดอัตราชดเชยดังนี้
- พัสดุพิเศษ ชดเชยตามความเสียหายจริง แต่ไม่เกิน 2,000 บาท
- พัสดุทั่วไป ชดเชยตามความเสียหายจริง แต่ไม่เกิน 1,000 บาท
4.2 ชดเชยเฉพาะลูกค้าที่มีใบเสร็จ ไม่เกิน 15 วันนับจากวันส่งพัสดุ

5. ข้อยกเว้นในการรับผิดชอบ

5.1 กรณีส่งพัสดุแตกหักง่าย อาทิเช่นขวดแก้ว กระจก วัสดุทุกประเภทที่คล้ายคลึงกัน แต่ ผู้ส่งไม่แจ้งให้บริษัทฯ ทราบหากเกิดความเสียหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

5.2 ยกเว้นการรับผิดชอบ หากความเสียหายเกิดจาก ภัยสงคราม ภัยจลาจล ก่อการร้าย และภัยธรรมชาติ

5.3 กรณีการจัดส่งพัสดุล่าช้าไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ บริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และไม่คืนเงินทุกกรณี หากเกิดข้อโต้แย้งใดๆ โดยบริษัทฯพบว่า เป็นไปตามเงื่อนไขที่ประกาศข้างต้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น