นครชัยแอร์

นโยบายบริหาร

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ ให้บริการรถโดยสารประจำทางที่ยอดเยี่ยมมีมาตรฐาน ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการด้วยระบบการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล


พันธกิจ

สร้างสรรค์และพัฒนาการบริการ ขนส่งผู้โดยสารที่มีคุณภาพดีเยี่ยม มีความปลอดภัยสูงและมีความเป็นเลิศทางด้านการบริการ อันจะก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าและประชาชนผู้ใช้บริการ ภายใต้ระบบการจัดการที่ดีมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่อบอุ่น เน้นการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่คิดดี ทำดีและเสียสละเพื่อส่วนรวมตลอดจนสังคมประเทศชาติ และมีความรักในองค์กร